Mesesziget Óvoda Tófej

Elérhetőségek

8946 Tófej, Rákóczi utca 8.

Telefon: +36 92 900 016
Email: tofejovi2013@gmail.com

Nyakas Márta
óvodavezető

Intézménybemutatás

Tófej településen 1979 óta működik óvoda.  A falu központjában jól megközelíthető helyen található. A két csoportos, 50 férőhelyes intézménybe Tófej, Baktüttös, Pusztaederics községekből járnak a gyermekek.

2013 óta Tófeji „Mesesziget” Óvoda néven, a Tófeji Intézményfenntartó Társaság fenntartásában működik. Óvodánk helységei, udvara, berendezései oly módon kerültek kialakításra, hogy jól szolgálják a gyermekek biztonságát, kényelmét. A különböző tevékenységekhez szükséges infrastruktúra biztosított az Intézményfenntartó Társulás jóvoltából.

Az óvoda két, részben osztott csoporttal működik. A gyermekeket jelenleg 5 fős személyzet látja el (2 óvodapedagógus, 2 dajka, 1 pedagógiai asszisztens). Az óvodapedagógusok és az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkája szorosan hozzájárul az óvodai nevelésünk eredményességéhez. Felkészültségük, személyiségük, valamint emberi értékeik hozzájárulnak az intézményi célkitűzések megvalósításához.

Az óvoda pedagógiai programjának kiemelt sajátosságai

Óvodánk alapító okiratában foglaltak lehetővé teszik a különleges bánásmódot igénylő, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését. Tudatosan nevelünk a másság elfogadására. Törekszünk az eltérő képességű, fejlődési ütemű gyermekek számára differenciált fejlesztés biztosítására. Az integrált nevelés során elengedhetetlennek tartjuk az óvodapedagógus összehangolt, egymást erősítő együttműködését a gyógypedagógussal, a fejlesztést végző pedagógussal, a szakszolgálat különböző szakembereivel. Így biztosított a gyermekek számára a hátrányok leküzdése. Az óvodánkban dolgozó óvodapedagógusok beépítik a foglalkozásokba a szakvéleményekben szereplő javaslatokat, alkalmazkodnak az eltérő képességekhez.

Óvodai nevelésünk feladatai szerteágazó, egymásra épülő, és egymással összefüggő, komplex tevékenységek, amelyek átszővik az óvodai nevelés teljes rendszerét. Tiszteletben tartjuk a gyermek egyéniségét, érdeklődését, adottságait, fejlődési ütemét és mindamellett tudatosan készítjük fel őket az iskolai életre.

Hangsúlyozzuk a játék elsődleges szerepét, mert ez az óvodáskorú gyermekek legfőbb tevékenysége.

A gyermekek óvodában eltöltött idejét úgy igyekszünk megszervezni és megtervezni, hogy mindig érezze a számára legfontosabbat, az érzelmi biztonságot, melynek biztosítéka az óvónő és a dajka elfogadó, gondoskodó, segítő személye, a szeretetteljes légkör kialakítása.

Kihasználva környezeti adottságainkat, látogatásokat teszünk a helybéli gazdaságokba, erdőt, mezőt járunk, hogy nyitott, a környezet történéseire fogékony, a természetet szerető, megbecsülő, védő és tevékeny gyermekeket neveljünk, akiknek későbbi életét meghatározzák az óvodában szerzett élmények, benyomások.

Óvodánkban azokat a hagyományokat ápoljuk, amelyek közel állnak a gyermekek életéhez, továbbá amelyeken keresztül népünk kultúráját tovább tudjuk adni gyermekeinknek. A hagyományápolás tartalmát, módját, formáját összehangoljuk a gyermekek életkori sajátosságaival.

Óvodánk nevelőmunkáját közvetlenül a családok, a közművelődési intézmények, az iskola, a pedagógiai szakszolgálat, valamint civil szervezetek segítik. Kapcsolatot tartunk a Pedagógiai Szakszolgálattal, a Fenntartó Társulattal, az orvossal és a védőnővel, a Családsegítő szolgálattal, valamint a nyugdíjas klubokkal. Közös programokat, műsorokat rendezünk, ápoljuk a hagyományokat, népszokásokat.

Munkánkkal a helyi igényeket, az óvodába járó gyermekeket, családjukat kívánjuk szolgálni. Célkitűzésünk egy gyermekközpontú, minden területen az óvodás korosztály érdekeit szolgáló intézmény működtetése, a gyermeki személyiség olyan szintű kibontakoztatása, amire építeni lehet a későbbi életszakaszban is.

Munkatársaink

Óvodapedagógusok:
Nyakas Márta
Léránt Mirtill Fanni

Pedagógiai asszisztens:
Molnár Gréta Bianka

Dajkák:
Horváth Tünde
Mihalicz Márta Mária

Konyhai dolgozók:
Huszárné Nemes Marietta
Farkas Katalin
Bóha Bernadett
Bolla Klaudia
Molnár Istvánné

Az intézmény fenntartója:
Tófeji Intézményfenntartó Társulás
8946 Tófej, Rákóczi u. 15.